Privacy beleid

Elektro Lefevre bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Elektro Lefevre bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Elektro Lefevre bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 

Elektro Lefevre bvba
Sliksteenvest 45 - 3300 Tienen
Ondernemingsnummer: BE 0474.990.786

 info@elektro-lefevre.be
T+32 (16) 82 32 68
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Elektro Lefevre bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen/opslaan/verzamelen/verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • verwerking en opvolging herstellingen via onze leveranciers
 • verwerking en opvolging van verzekeringscontracten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Bewaartermijn
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Elektro Lefevre bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Opslag gegevens

Opgeslagen gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het raadplegen, aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Als u uw gegevens en orderhistoriek volledig wil wissen, kan u hiervoor contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres, orderhistoriek en andere gegeven uit onze systemen.

Indien u uw eigen gegevens wil raadplegen, aanpassen of verwijderen kan dit ten alle tijden via info@elektro-lefevre.be.

 

Klachten

Elektro Lefevre controleert regelmatig of het aan deze privacyverklaring voldoen. Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot het privacybeleid van Elektro Lefevre en het opslaan of verwerken van gegevens kan u steeds contact opnemen met ons via info@elektro-lefevre.be.

 

Wijziging privacy statement

Wanneer de privacywetgeving wijzigt, werkt Elektro Lefevre dit privacybeleid bij. Elektro Lefevre zal u hiervan steeds informeren via de website of andere gebruikelijke communicatiekanalen. De geüpdate versie zal steeds op de website van Elektro Lefevre geplaatst worden. Gelieve regelmatig op de website te controleren of er updates zijn.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Elektro Lefevre bvba of rechthoudende derden.

 

Het gebruik van cookies op onze webshop
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert
 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Blijf op de hoogte van al ons nieuws door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

 

Niwzi Media Grouop Powered by Niwzi Media Group